Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Apartamenty, pensjonaty i hotele > Czechy > Karkonosze > domek no. 5C-129

Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Karkonosze

Horní Malá Úpa 24, Horní Malá Úpa dzielnica Trutnov Královéhradecký kraj GPS 50.738268183865N 15.820954442011E map
Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Mój wybór pokaz 25 Zdjêcia

„Okouzlující roubenka u lyžaøské tratì, s výhledem na Snìžku a saunou!“

Domek pojemnoœæ: 28 osób

 • 6 sypialni: 2x 6, 4x 4
 • £azienka: 2
 • Toaleta: 3
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: TAK - dozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski

Mieszkanie Karkonosze

Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. SkiMU Chaloupka je novì zrekonstruovaná okouzlující roubenka, nacházející se pøímo u spojovací lyžaøské tratì Kolbenka. Kolbenka propojuje celý areál SkiMU a zajišuje tak lyžaøùm maximální komfort. To nejvìtší pohodlí však okusíte vy! Na lyžích dojedete až ke vstupním dveøím roubenky a bìhem chvíle už mùžete sedìt ve vyhøáté saunì! V létì si svou chvíli pohody naopak mùžete užít s pøáteli a rodinou na venkovní terase s krásným výhledem a možností grilování. Malá Úpa je výchozím bodem pro mnohé turistické i cyklistické stezky a veèerní grilování je pøímo ideálním zakonèením dne stráveného na høebenech. SkiMU Chaloupka se pronajímá v celku a proto je ideální možností pro skupiny i rodiny s dìtmi. Disponuje 6 pokoji o celkové kapacitì 28 lùžek. Dále je k dispozici pohodlná spoleèenská místnost s krásným výhledem na Snìžku a okolí, dvì nové koupelny se sprchou, prostorná kuchyò s jídelnou, lyžárna s novými vysoušeèi bot a nová útulná sauna. Pøímo u Chaloupky je k dispozici 5 parkovacích míst. V zimních mìsících lze parkovat pouze na hlavním placeném parkovišti na Pomezních Boudách. SkiMU Chaloupka se nachází v Horní Malé Úpì, která je již dobøe známá množstvím aktivit, které svým návštìvníkùm nabízí. V zimì hosté jistì ocení snadnou dostupnost lyžaøských støedisek Pomezky a U Kostela. Pøíznivci bìžek si zas pøijdou na své na našich pravidelnì upravovaných bìžeckých tratích. V letních mìsících je pro naše návštìvníky stìžejní hustá sí turistických tratí a cyklostezek. Malá Úpa není pouze výchozím bodem pro tradièní výšlap na Snìžku! Místní cyklostezky si mùžete vychutnat jak na svém kole, tak na vypùjèeném e-biku (vypùjèení u SkiMU). Mimo klasických turistických stezek, nabízí obec i øadu tematických. Rodiny s dìtmi mohou okusit kouzla Pohádkové stezky, milovníci výzev pokoøit maloúpské tisícovky a pro ty, kteøí se rádi dozvídají nové vìci, je pøipravená nauèná Hornická, nebo nová Disidentská stezka. Návštìvníci, kteøí baží po poznání, legendách a zajímavostech rovnìž ocení i pravidelné „Toulky Malou Úpou“ s výkladem a doprovodem dobového prùvodce z Aupatal Agency. Ani kultura v této horské vesnièce nezùstává pozadu. Nejvýše položená galerie v Èechách, galerie Celnice, nabízí nejen výstavy fotografií, ale i cestovatelské pøednášky, promítání filmù a poøádání výtvarných dílen.

Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše
Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše. Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Cennik mieszkanie Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Obiekt / tydzieñ 40 000 Kè 7 0 èervenec, srpen
Sezon LETNI Obiekt / weekend 28 000 Kè 2 0 èervenec, srpen
Sezon ZIMOWY Obiekt / tydzieñ 60 000 Kè 7 0 Leden, prosinec
Sezon ZIMOWY Obiekt / tydzieñ 70 000 Kè 7 0 Únor Bøezen
Poza sezonem Obiekt / tydzieñ 30 000 Kè 7 0 duben. kvìten, èerven, záøí, øíjen, listopad
Poza sezonem Obiekt / weekend 12 000 Kè 2 0 duben. kvìten, èerven, záøí, øíjen, listopad

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie

Informacje dodatkowe Cena obsahuje: ubytování v horské SKiMU chatì, spotøebu elektrického proudu, spotøebu vody, DPH, Wi - fi, rekreaèní poplatek obci, v letní sezónì parkování pro maximálnì 5 aut, v zimních mìsících dopravu zavazadel na chatu. Možnost pùjèit povleèení za 150 Kè/ks.

Wyposa¿enie i opcje obiektu Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Pokoje obejmuj¹:6 sypialni: 2x 6, 4x 4
Toaleta:3
³azienki:2
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski
Pieœciæ:TAK - dozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, zmywarka, sauna, telewizja
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, esplanades (nieogrodzony facility)
Ogrzewania budynku:ogrzewanie elektryczne
Odleg³oœci:parking (15 m), przystanek autobusowy (500 m), zatrzymania poci¹gu (20000 m), sklep (1000 m), restauracja (1000 m), las (50 m), k¹pielowy (1000 m), wyci¹g narciarski (30 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, wellness, basen kryty, grzybobranie, narciarstwo, krêgle

podzia³ budynku

  • 4x 4-lùžková ložnice

  • 2x 6-lùžková ložnice

Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - KrkonošeChaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Ocena Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Chata U Studánky - Horní Malá Úpa - KrkonošeChata U Studánky - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-083

maks. 24 osób

Chata U Studánky - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Horní Malá Úpa 23, Malá Úpa map 0.1 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 7x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská roubená chata U Studánky - Horní Malá Úpa - Krkonoše“

Horský Penzion Èernava - chalupa Malá ÚpaHorský Penzion Èernava - chalupa Malá Úpa

5C-171

maks. 25 osób

Horský Penzion Èernava - chalupa Malá Úpa

Horní Malá Úpa 14, Malá Úpa map 0.2 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 25 osób
 • 7x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská roubenka Èernava - solná jeskynì, sauna a koupací sud.“

Chalupa Naproti Snìžce - Malá Úpa - KrkonošeChalupa Naproti Snìžce - Malá Úpa - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-026

maks. 15 osób

Chalupa Naproti Snìžce - Malá Úpa - Krkonoše

Malá Úpa 30, Malá Úpa map 0.4 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 15 osób
 • 4x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová chalupa na høebenech Krkonoš - pøímý výhled na Snìžku“

Horský dùm Arny - wellness chalupa Malá ÚpaHorský dùm Arny - wellness chalupa Malá Úpa

Silvestr je obsazený

5C-160

maks. 25 osób

Horský dùm Arny - wellness chalupa Malá Úpa

Horní Malá Úpa 128, Malá Úpa map 0.7 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 25 osób
 • 8x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Dom wellness Horní Malá Úpa - 2 sauny, kryty basen i beczka k¹pielowa.“

Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

101 ocen

Silvestr je obsazený

5C-020

maks. 19 osób

Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

Horní Malá Úpa 60, Horní Malá Úpa map 1.1 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 19 osób
 • 5x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowy domek w piêknej lokalizacji - k¹piel beczki.“

Horská wellness chalupa - Malá Úpa - KrkonošeHorská wellness chalupa - Malá Úpa - Krkonoše

5C-203

maks. 20 osób

Horská wellness chalupa - Malá Úpa - Krkonoše

Dolní Malá Úpa 137, Malá Úpa map 1.5 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 5x
 • 5x
 • 5x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská apartmánová wellness chalupa Malá Úpa - výhled na Snìžku!“

Horská chata FTVS - Horní Malá Úpa - KrkonošeHorská chata FTVS - Horní Malá Úpa - Krkonoše

5C-107

maks. 28 osób

Horská chata FTVS - Horní Malá Úpa - Krkonoše

Horní Malá Úpa 79, Malá Úpa map 1.9 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 28 osób
 • 8x
 • 4x
 • 4x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská chata FTVS pro až 28 osob - Horní Malá Úpa - Krkonoše“

Chalupa Orlice - Horní Malá Úpa, Pomezní BoudyChalupa Orlice - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

5C-106

maks. 30 osób

Chalupa Orlice - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

Horní Malá Úpa 89, Malá Úpa map 2.2 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 30 osób
 • 7x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Orlice s lyžaøským vlekem - Horní Malá Úpa - Krkonoše.“

Horská chalupa U Beranù - Malá Úpa - KrkonošeHorská chalupa U Beranù - Malá Úpa - Krkonoše

5C-117

maks. 15 osób

Horská chalupa U Beranù - Malá Úpa - Krkonoše

Dolní Malá Úpa 58, Malá Úpa map 2.5 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 15 osób
 • 5x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská chalupa U Beranù ( 2 apartmány 5+6 osob) Malá Úpa - Krkonoše“

Chata mamut - roubenka Malá Úpa - KrkonošeChata mamut - roubenka Malá Úpa - Krkonoše

5C-097

maks. 23 osób

Chata mamut - roubenka Malá Úpa - Krkonoše

Dolní Malá Úpa 6, Malá Úpa map 4.9 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 23 osób
 • 6x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata mamut - horská roubenka (až 23 osob) - Malá Úpa - Krkonoše.“

Chalupa Jasnìnka - Velká Úpa - KrkonošeChalupa Jasnìnka - Velká Úpa - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-025

maks. 29 osób

Chalupa Jasnìnka - Velká Úpa - Krkonoše

Pìnkavèí vrch 40, Velká Úpa map 5 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 29 osób
 • 8x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Serenity górski domek w najpiêkniejszej czêœci Wschodnich Karkonoszy“

Chalupa Kropaèka - Velká Úpa - Pìnkavèí VrchChalupa Kropaèka - Velká Úpa - Pìnkavèí Vrch

8.72 ocen

Silvestr je obsazený

5C-095

maks. 21 osób

Chalupa Kropaèka - Velká Úpa - Pìnkavèí Vrch

Velká Úpa 36, Velká Úpa map 5.1 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 21 osób
 • 6x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa vhodná pro skupinu rodin s dìtmi - Velká Úpa.“

Bouda Bouøòák - chalupa Velká Úpa - PortáškyBouda Bouøòák - chalupa Velká Úpa - Portášky

5C-125

maks. 15 osób

Bouda Bouøòák - chalupa Velká Úpa - Portášky

Velká Úpa 111, Pec pod Snìžkou map 5.5 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 15 osób
 • 6x
 • 3x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„NOVINKA v nabídce: Bouda Bouøòák - Velká Úpa - sjezdovka Portášky.“

Bouda u Lišky - Velká Úpa - Pec pod SnìžkouBouda u Lišky - Velká Úpa - Pec pod Snìžkou

5C-131

maks. 27 osób

Bouda u Lišky - Velká Úpa - Pec pod Snìžkou

Velká Úpa 51, Pec pod Snìžkou map 6 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 27 osób
 • 7x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Bouda u Liska - Velka Upa - zakwaterowanie ze spektakularnymi widokami.“

Horská chata Doubravka - Velká Úpa - VýsluníHorská chata Doubravka - Velká Úpa - Výsluní

5C-089

maks. 8 osób

Horská chata Doubravka - Velká Úpa - Výsluní

Velká Úpa 344, Pec pod Snìžkou map 6.1 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská chata Doubravka leží na sjezdovce Portášky - Velká Úpa.“

Èernohorské rašeliništì v Krkonoších

5CZ-012

Vìk:

Èernohorské rašeliništì v Krkonoších

Èerná hora, Janské Láznì map 9.9 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór

Nauèná Kosí stezka - Èerná hora

5CZ-019

Vìk:

Nauèná Kosí stezka - Èerná hora

Èerná hora, Janské Láznì map 10.8 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór

• • •

Farmapark Muchomùrka - Svoboda nad Úpou

5CZ-015

Vìk:

Farmapark Muchomùrka - Svoboda nad Úpou

Svoboda nad Úpou map 12.1 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór

• • • • •

Stezka korunami stromù Krkonoše

5CZ-016

Vìk:

Stezka korunami stromù Krkonoše

Krkonošská 350, Janské Láznì map 12.7 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Jízdy se psím spøežením - Krkonoše

5CZ-001

Vìk:

Jízdy se psím spøežením - Krkonoše

Rudník 54, Rudník map 13.2 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór

Nauèná stezka Okolo lomu - Èerný dùl

5CZ-020

Vìk:

Nauèná stezka Okolo lomu - Èerný dùl

Èerný Dùl 48, Èerný Dùl map 13.9 km odleg³oœæ od Chaloupka SKiMU - Horní Malá Úpa - Krkonoše Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Apartamenty, pensjonaty i hotele w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 604 430 150, +420 731 535 546
e-mail: info@cs-ubytovani.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Píïák, Svìt na netu

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...